menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Contractes subscrits
CONTRACTES MENORS

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS

ACTUALITZAT EL 23/03/2018 14:55:39
twitter facebook linkedin googleplus
Contractes menors TRLCSP (fins al 8 de març de 2018)

La contractació menor, de conformitat amb l'article 138 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), comprèn els contractes d'obres i la resta de contractes, de durada i quantia inferior a les xifres esmentades següents, en ambdós casos, IVA exclòs.

Durada (anys)

1

els contractes d'obres (€)

50.000€

i la resta de contractes (€)

18.000€
Contractes menors LCSP (a partir del 9 de març de 2018)

La contractació menor, de conformitat amb l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, comprèn els contractes d'obres, de subministraments i de serveis, de durada i quantia inferior a les xifres esmentades següents, en ambdós casos correspon al valor estimat de contracte (VEC), IVA exclòs.

Durada (anys)

1

els contractes d'obres (€)

40.000€

els contractes de subministraments i de serveis (€)

15.000€
Model 347 Operacions amb terceres persones