menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Plataforma de Serveis de Contractació Pública
Entitats i òrgans de contractació
Òrgans de contractació

Òrgans de contractació TRLCSP (fins al 8 de març de 2018)

ACTUALITZAT EL 20/03/2018 14:37:33
twitter facebook linkedin googleplus
AJUNTAMENT: quadre resum ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ TRLCSP (fins al 8.3.2018)
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ TIPUS DE CONTRACTE QUANTIA
Regidor/a coordinador/a Subministraments
Serveis
<= 30.000 €

* Apartat 1.b) del Decret d'alcaldia de 31.10.2017 de delegació genèrica de facultats, publicat en el BOPB de 9.11.2017
Alcaldia Obres, subministraments, serveis,
gestió de serveis públics,
administratius especials i privats

Concessions, adquisicions i
alienació patrimonials
<= 10% recursos ordinaris i
<= 6.000.000 € i
<= 4 anys

<= 10% recursos ordinaris i
<= 3.000.000 €

*Disposició addicional segona, apartat 1, del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP)
Ple Resta de contractes
Concessió d'obra pública
Col·laboració públic-privat

Béns declarats de valor històric o artístic
La resta

*Disposició addicional segona, apartat 2, del TRLCSP
Junta de Govern Local (JGL) *Acords de Ple de delegació de competències de contractes específics a la JGL (en aquests casos, les propostes d'acord de la JGL requereixen de dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent)

FONT Ajuntament de Mollet del Vallès

Regidor/a coordinador/a
ALCALDIA

Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). Disposició addicional segona, apartat 1. Normes específiques de contractació a les entitats locals.

 1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Així mateix correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

PLE

Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). Disposició addicional segona, apartat 2. Normes específiques de contractació a les entitats locals.

 2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes no esmentats a l’apartat anterior que subscrigui l’entitat local. 

Així mateix correspon al Ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial i també l’alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic de qualsevol valor.

Junta de Govern Local (JGL)

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC):

Art. 54.2 Correspon a la Comissió de Govern:
b) Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Art. 57 Delegacions del Ple a la Comissió de Govern. La delegació d'atribucions del Ple a favor de la Comissió de Govern requereix l'acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

60.2 Corresponen a aquestes Comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'ha de sotmetre a la decisió de Ple o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació d'aquest.

De conformitat amb la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, la Comissió de Govern passa a denominar-se Junta de Govern Local (JGL).

Acords de delegació del Ple a la JGL d'expedients de contractació administrativa (veure apartat "ÒRGANS DE CONTRACTACIÓ LCSP")