menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Carta de serveis
9
Informació sindical
10
Codi ètic

Corporació Municipal

Organigrama, llocs de treball i retribucions

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

ACTUALITZAT EL 11/10/2019 15:20:05
twitter facebook linkedin googleplus
ORGANIGRAMA MUNICIPAL
Organigrama general

FACI CLIC SOBRE QUALSEVOL IMATGE PER AMPLIAR LA GALERIA

INTRODUCCIÓ 

L’organització municipal s’articula en dos nivells fortament interrelacionats: el nivell polític, dirigit per l’alcalde i format per l’equip de govern, i el nivell executiu o de gestió, dirigit per un equip directiu i format per una estructura tècnica, administrativa i operativa.

La direcció política, integrada per l’alcalde i els regidors electes de l'equip de govern, té un rol estratègic, decisor i impulsor sobre els recursos municipals, alhora que es constitueix com el vincle entre l’Ajuntament i la ciutadania.

D'altra banda, la direcció executiva s’estructura en 7 àmbits dirigits per caps de servei amb funcions de coordinació. El primer nivell organitzatiu són els Serveis des dels quals s’estableix l'assignació operativa de recursos, s’executen les resolucions dels òrgans de govern i s’implementen les polítiques municipals dirigint els serveis que es presten a la ciutadania i a la resta de l’organització. La línia de comandament dels serveis és l’encarregada de transformar els objectius polítics en actuacions concretes i de dirigir l’organització cap a la seva execució i consecució.

Si es vol ampliar la informació relativa a l’estructura i al funcionament dels òrgans polítics, es pot consultar el Títol Primer del Reglament orgànic municipal on es regula l’organització municipal disponible en l’apartat de normativa municipal de la seu electrònica.

Cal afegir els organismes autònoms i les empreses municipals com a àmbits prestadors de serveis al municipi que no formen part de l’estructura organitzativa, però que en depenen funcionalment.

ESTRUCTURA POLÍTICA

Veure apartat del Portal


ESTRUCTURA EXECUTIVA

El nivell executiu o de gestió es materialitza en una estructura organitzativa de caràcter tècnic, administratiu i operatiu dirigida per una línia de comandament.

Aquesta estructura és l’encarregada d’executar les polítiques municipals i de gestionar els recursos per prestar els serveis interns i externs per a l’assoliment dels objectius que es defineixen.

L'estructura executiva s’organitza en els següents nivells organitzatius:

 • Serveis
 • Seccions
 • Unitats

Tal i com s’ha explicat a la part introductòria, l’estructura executiva s’organitza sota el paraigües de 7 grans àmbits d’actuació que aglutinen els diferents serveis, seccions i unitats.

Alhora, es defineixen cinc Àrees enteses com els grans àmbits d'actuació a nivell polític:

 1. Àrea de Presidència
 2. Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials
 3. Àrea de Serveis Personals i Acció Cívica
 4. Àrea de Drets Socials
 5. Àrea de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació

 

Els àmbits que integren les funcions pròpies dels llocs de treball reservats a personal d’habilitació estatal com són la Secretaria General, la Intervenció i la Tresoreria es troben sota la dependència directa de l’àmbit d’Alcaldia, igual que el Servei d’Assessoria Jurídica i Compliance, el Servei de Contractació i Compres i la Secretaria Tècnica de les Empreses Municipals. El Gabinet d’Alcaldia, òrgan de suport directe a la figura de l’alcalde, es troba igualment adscrit a l’àmbit d’Alcaldia.

Els serveis es configuren com el nivell organitzatiu de direcció tècnica i administrativa en relació amb un determinat àmbit funcional. Des dels serveis es coordinen els nivells organitzatius inferiors que gestionen els recursos en l'àmbit operatiu i amb un major grau d’especialització. Així, en base a la dimensió i a la complexitat tècnica de les funcions assumides, es defineixen seccions i unitats.

Cal afegir la figura dels programes els quals es constitueixen com a àmbits d’actuació transversals definits a partir d'una línia estratègica. La finalitat dels programes és gestionar projectes estratègics que afecten el conjunt de l’organització, coordinar els recursos dels diferents àmbits implicats i centralitzar-ne la planificació, el seguiment i l'avaluació. Els programes transversals no tenen estructura formal i transcendeixen, per tant, qualsevol àmbit organitzatiu concret. La mateixa naturalesa transversal d’aquests programes requereix la integració d’equips multidisciplinaris que treballin des de la lògica de la cooperació i la coordinació.

A continuació es relacionen els diferents àmbits d’actuació que constitueixen l’estructura executiva de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i les seves atribucions funcionals.

 

Alcaldia

Des de l’Alcaldia es desenvolupen, d'una banda, totes aquelles funcions que requereixen independència i que integren activitats d’assessorament, suport i fiscalització en relació amb la resta de l’organització i, de l'altra, totes aquelles activitats lligades al suport a la figura de l’alcalde.

L’Alcaldia integra els següents serveis i àmbits:

Gabinet d’Alcaldia: presta suport i assessorament directe a la figura de l’alcalde mitjançant la planificació i l'organització de les seves activitats.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici institucional
 • Responsable del Gabinet d’Alcaldia: Patricia del Pozo González
 • Telèfon de contacte: 935719501

Secretaria General: dóna fe pública i presta l’assessorament legal preceptiu a la corporació.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici administratiu
 • Secretària general: Alícia Puig Romagosa
 • Telèfon de contacte: 935635103

Intervenció: controla i fiscalitza la gestió econòmica, financera i pressupostària.

 • Ubicació: tercera planta de l’edifici administratiu
 • Interventora: Montserrat Carpio Carro
 • Telèfon de contacte: 935635111

Tresoreria: gestiona la recaptació municipal i controla i custodia els fons i valors de la corporació i dels instituts i empreses municipals.

 • Ubicació: tercera planta de l’edifici administratiu
 • Tresorera: Carla Rodríguez Beltran
 • Telèfon de contacte: 935635111

 

Àmbit de Serveis Jurídics i Modernització Administrativa

Aquest àmbit està constituït pels serveis orientats a l’assessorament jurídic, a la contractació i les compres de béns i serveis i al suport en la gestió d’empreses i instituts municipals.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit la Begoña Ballvé Jeréz

L’Àmbit de Serveis Jurídics i Modernització Administrativa està integrat pels següents Serveis:

Servei d’Assessoria Jurídica i Compliance: assessora, representa i defensa legalment l’Ajuntament a més d’avaluar-ne els riscos legals. Així mateix, gestiona el patrimoni i l'arxiu municipal i presta suport a la figura del síndic personer.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei Jurídic: María Begoña Ballvé Jerez
 • Telèfon de contacte: 935635102

Servei de Contractació i Compres: gestiona tècnicament i administrativament els procediments de contractació i compres de béns i serveis de la corporació.

 •  Ubicació: quarta planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Contractació i Compres: Josep Pérez Marín
 • Telèfon de contacte: 935635104

Secretaria Tècnica d’Empreses Municipals: assumeix la gestió i el control econòmic de les empreses i instituts municipals.

 • Ubicació: tercera planta de l’edifici administratiu
 • Telèfon de contacte: 93563511


Àmbit d’Economia i Serveis Generals  

Aquest àmbit aglutina tots aquells serveis orientats a garantir el funcionament intern de l’organització, l'atenció ciutadana i la seguretat pública al municipi. Es configura, també, com l'àmbit impulsor dels projectes estratègics per al conjunt de l’organització i des de la lògica de la innovació.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit en Valentín Gómez Sánchez

L’Àmbit d’Economia i Serveis Generals està integrat pels següents Serveis:

Servei de Programació Econòmica i Pressupostària: assumeix la programació econòmica, elabora i fa el seguiment del pressupost municipal.

 • Ubicació: tercera planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Programació Econòmica i Pressupostària: Valentín Gómez Sánchez
 • Telèfon de contacte: 935635111

Servei d'Organització, Persones i Innovació a l’Administració: gestiona tècnicament i administrativament el personal de la corporació, dissenya i implementa polítiques de desenvolupament de les persones, vetlla per la prevenció i la salut laboral i assumeix l’anàlisi i la millora de l’estructura organitzativa i de procediments. Així mateix, impulsa la transformació digital de l’organització gestionant el canvi, i tenint cura de la comunicació interna, tot des d’una lògica innovadora.

Des d’aquest Servei també es gestiona la relació amb la ciutadania des d’una perspectiva integral que engloba l’atenció presencial, l’assistència i l’atenció virtual.

 • Ubicació: quarta planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei d’Organització, Persones i Innovació a l’Administració: Valentín Gómez Sánchez
 • Telèfon de contacte: 935635109

Servei de Tecnologia i Comunicacions: gestiona el manteniment dels equips i programari informàtic i de comunicació de l’organització així com desenvolupa i presta suport tècnic en relació amb projectes vinculats a les tecnologies i les comunicacions.

 • Ubicació: primera planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Tecnologia i Comunicacions: Valentín Gómez Sánchez
 • Telèfon de contacte: 935635110

Servei de Seguretat Ciutadana i Convivència: dirigeix el conjunt d’actuacions necessàries per promoure i garantir la seguretat ciutadana i la convivència al municipi, així com aquelles actuacions relacionades amb l’ordenació i regulació de les activitats de la comunitat al municipi.

Finalment, des d'aquest Servei també s'assumeix la gestió del procediment sancionador.

 • Ubicació: Carrer de Miquel Martí i Pol, 1
 • Cap del Servei de Seguretat Ciutadana i Convivència – Inspector en cap de la Policia: José Francisco Muñoz Conde
 • Telèfon de contacte: 935445096

 

Àmbit de Territori, Planificació Urbanística i Obres: 

Aquest Àmbit aglutina totes aquelles actuacions sobre el territori com són el planejament i la gestió urbanística, l’execució d’obres i la inspecció d’obres i activitats. Així mateix, assumeix les actuacions en matèria de promoció econòmica i planificació estratègica del municipi.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit en Josep Quesada Tornero

L’Àmbit de Territori, Planificació Urbanística i Obres està integrat pels següents Serveis:

Servei de Territori: elabora l'ordenació urbanística i gestiona el planejament urbanístic que se'n deriva. Paral·lelament, dirigeix i controla els projectes i les obres d'urbanització i edificació del municipi. Finalment, controla la concessió de llicències d'obres i activitats per actuar al territori i vetlla pel compliment de la legalitat.

 • Ubicació: sisena planta de l'edifici administratiu
 • Cap del Servei de Territori: Vanesa Carmona Pérez
 • Telèfon de contacte: 935635115

Servei de Planificació Territorial: elabora els estudis necessaris per al disseny i implementació de la planificació estratègica del municipi incloent-hi la mobilitat.

 • Ubicació: sisena planta de l'edifici administratiu
 • Cap del Servei de Planificació: Josep Quesada Tornero

Inspecció de Territori: planifica i coordina l’activitat inspectora dels serveis territorials i vetlla pel compliment de la legalitat de les obres, de les activitats que es desenvolupen al territori municipal i de l’ús de la via pública.

 • Ubicació: sisena planta de l’edifici administratiu
 • Responsable d’Inspecció de Serveis Territorials: Josep Quesada Tornero
 • Telèfon de contacte: 935635116

Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: sisena planta de l’edifici administratiu
 • Responsable: Josep Quesada Tornero
 • Telèfon de contacte: 935635118

Àmbit de Justícia Ambiental i Paisatge Urbà: 

Aquest Àmbit aglutina totes aquelles actuacions sobre el territori com són l’ordenació i el manteniment del paisatge urbà, la sostenibilitat i eficiència energètica i el foment de la  consciència ambiental.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit en Antonio Martínez Martínez

L’Àmbit de Justícia Ambiental i Paisatge Urbà està integrat pels següents Serveis:

Servei de Serveis Urbans, Paisatge Urbà i Justícia Ambiental: defineix els criteris de les intervencions públiques i privades que conformen la imatge de la ciutat  i vetlla per l’ús ordenat i racional del paisatge urbà. Paral·lelament, gestiona el manteniment dels edificis municipals, dels elements que conformen la via pública i dels parcs i jardins al municipi, basant-se en criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat ambiental i econòmica. Així mateix, promou i vetlla pel manteniment de la qualitat ambiental i urbana de la ciutat i pel compliment dels compromisos municipals adquirits en els diferents instruments de gestió ambiental. Vetlla, també, pel compliment dels compromisos municipals d’estalvi i eficiència energètica i coordina els diferents projectes municipals en l’àmbit de la gestió energètica.

 • Ubicació: setena planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Serveis Urbans, Paisatge Urbà i Justícia Ambiental: Josep Maria Mompín Valeri
 • Telèfon de contacte: 935635116

Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: sisena planta de l’edifici administratiu
 • Responsable: Antonio Martínez Martínez
 • Telèfon de contacte: 935635118

 

Àmbit de Serveis Personals i Acció Cívica: 

Aquest Àmbit aglutina totes aquelles actuacions orientades a la millora del benestar de la població del municipi mitjançant activitats de promoció i difusió.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit en Antonio Martínez Martínez

L’Àmbit de Serveis Personals i Acció Cívica està integrat pels següents Serveis:

Servei d’Acció Cívica i Serveis a la Comunitat: gestiona i dinamitza els projectes, els programes i les accions dels àmbits d’esports, cultura, joventut, gent gran, educació, igualtat, civisme i convivència.

 • Ubicació: vuitena planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei d’Acció Cívica i Serveis a la Comunitat: Antonio Martínez Martínez
 • Telèfon de contacte: 935635118

Manteniment d'equipaments educatius: planifica i organitza les activitats de manteniment dels centres educatius de titularitat municipal.

 • Ubicació: vuitena planta de l’edifici administratiu
 • Responsable: Antonio Martínez Martínez
 • Telèfon de contacte: 935635118

Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: vuitena planta de l’edifici administratiu
 • Responsable: Antonio Martínez Martínez
 • Telèfon de contacte: 935635118

Àmbit de Drets Socials: 

Aquest Àmbit aglutina totes aquelles actuacions orientades a la prevenció i el suport a la població en situació de dèficit personal o col·lectiu. Des de l’Àmbit de Drets Socials s’impulsa i es gestiona el Programa d’Infància i Drets Socials així com el Programa d’Actuació contra l’Exclusió Social i la Pobresa Energètica. Finalment, des d’aquest àmbit també es gestiona l’habitatge social i s’aborden les polítiques de gènere i d’atenció a la diversitat.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit la Maria Dolores Gallego Hernández

L’Àmbit de Drets Socials està integrat pels següents Serveis:

Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública: gestiona l’atenció i intervenció en relació amb la ciutadania en situació de risc i necessitat social o econòmica. Igualment, dissenya i desenvolupa projectes de protecció i promoció de la salut pública.

 • Ubicació: novena planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Serveis Socials, Sanitat i Salut Pública: Maria Dolores Gallego Hernández
 • Telèfon de contacte: 935635117

Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: novena planta de l’edifici administratiu
 • Responsable: Maria Dolores Gallego Hernández
 • Telèfon de contacte: 935635117

Àmbit de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació: 

Aquest Àmbit aglutina totes aquelles actuacions relatives a les relacions institucionals i el protocol, el govern obert, la comunicació externa, els projectes internacionals i de cooperació i, finalment, a la promoció de la ciutat i del seu patrimoni documental.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit l’Anna Maria Gómez Jiménez

L’Àmbit de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació està integrat pels següents Serveis:

Servei d’Acció Institucional i Participació: gestiona i promou les relacions entre l’Ajuntament i altres institucions incloent els agermanaments amb altres municipis i es responsabilitza del protocol dels actes oficials. Així mateix, promou la participació ciutadana i l’acció veïnal al municipi.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici institucional
 • Cap del Servei d'Acció Institucional i Participació: Ana Maria Gómez Jiménez
 • Telèfon de contacte: 935635105


Servei de Promoció de la Ciutat, Patrimoni Documental i Recerca: organitza i coordina accions, programes i projectes de recerca local, que es destinen al coneixement del municipi, des de qualsevol disciplina, i a la divulgació del seus valors humans i patrimonials. En aquest servei s’engloba l’àmbit de Promoció de la Ciutat i Turisme, el Centre d'Estudis Molletans, el Centre d'Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura i l’Arxiu Històric.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Promoció de la Ciutat, Patrimoni Documental i Recerca:  Maria Rosa Boada Gallego
 • Telèfon de contacte: 935635105

Gabinet de Comunicació: assessora la corporació en matèria de comunicació externa, dissenya els canals d’informació i comunicació amb la ciutadania i n'elabora els continguts.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici institucional
 • Responsable: Ana Maria Gómez Jiménez
 • Telèfon de contacte: 935635107

Projectes Internacionals i de Cooperació: dissenya i gestiona els projectes i iniciatives en que l’Ajuntament participa a nivell internacional per a la millora dels serveis a la ciutadania.

Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici institucional
 • Responsable: Ana Maria Gómez Jiménez
 • Telèfon de contacte: 935635105

 

ORGANISMES AUTÒNOMS I EMPRESES MUNICIPALS

Els serveis municipals també es presten des dels organismes autònoms i les empreses municipals que depenen funcionalment de l’estructura orgànica de l’Ajuntament.

Les empreses municipals són les següents:

Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL (EMFO)

EMFO dinamitza l’ocupació i la formació laboral de ciutadans i ciutadanes i empreses mitjançant la gestió d’una borsa de treball, la inscripció a cursos, la intermediació laboral i l’assessorament per a la creació d’empreses.

 • Ubicació: carrer de la Riera 7 1ª planta.
 • Responsable: Maria Nadal Sau Giralt 
 • Web: https://emfo.com/

 

Mollet Impulsa, SL

Mollet Impulsa gestiona el servei de promoció econòmica de la ciutat que inclou la gestió del patrimoni municipal de sòl i habitatge. Així mateix, assumeix la gestió econòmica i financera d’altres entitats amb participació de l’Ajuntament o dels seus ens dependents per encàrrec de les mateixes.

 • Ubicació: plaça Major, 12, 2ª planta (mercat municipal)
 • Responsable: Victoria Caballero Campillejo
 • Web: https://www.molletvalles.cat/continguts/lajuntament/organismes-i-empreses/mollet-impulsa-sl/

 

Mercamollet, SL

Mercamollet gestiona el funcionament del Mercat Municipal i del mercat setmanal.

 • Ubicació: plaça Major, 12, 2ª planta (mercat municipal)
 • Responsable: Victoria Caballero Campillejo
 • Web: https://www.molletvalles.cat/continguts/lajuntament/organismes-i-empreses/mercamollet-sl/

Els organismes autònoms són els següents:

Institut Municipal d’Educació (IME)

L’IME gestiona el funcionament de les escoles bressol municipals, l’Escola Municipal de Música i Dansa i el manteniment de les escoles públiques de la ciutat. Així mateix, col·labora en els processos de matriculació en l’ensenyament obligatori i en les activitats extraescolars.

 • Ubicació: novena planta de l’edifici administratiu.
 • Responsable: Sandra Palma Simón
 • Web: https://www.molletvalles.cat/continguts/lajuntament/organismes-i-empreses/institut-municipal-deducaci-ime/

 

Institut Municipal de Servei als Discapacitats (IMSD)

L’IMSD presta serveis a les persones amb discapacitat mitjançant la promoció d’aquest col·lectiu, la prevenció de les deficiències tant psicològiques com fisiològiques o anatòmiques, el tractament de les discapacitats i la integració social i laboral. Així mateix, gestiona els serveis municipals d’atenció precoç, educació especial, teràpia ocupacional per a adults i integració laboral en règim especial.

 • Ubicació: carrer de Lluís Millet, 7
 • Responsable: Montserrat Tarrés Nogués
 • Web: https://imsd.cat/

 

Fundació Municipal Joan Abelló

La Fundació Municipal Joan Abelló administra i gestiona el conjunt de béns mobles i immobles donats pel Joan Abelló. En aquest sentit, és l’encarregada d’administrar i gestionar el Museu i la Casa del Pintor Abelló, de conservar, catalogar, estudiar i organitzar exposicions de difusió de l’obra i del fons de donació, de promoure i fomentar les arts plàstiques i les obres d’artistes locals, de la publicació de material de difusió i, finalment, de la creació d’una biblioteca especialitzada en art en general.

 • Ubicació: Carrer de Berenguer III, 122
 • Responsable: Pepa Ventura Altayó
 • Web: http://www.museuabello.cat/

 

A l'Àmbit de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació es troba l'empresa municipal següent:

 

Mollet Comunicació, SL

Mollet Comunicació gestiona els mitjans de comunicació públics de la ciutat així com les relacions de l’Ajuntament amb la premsa.

 • Ubicació: plaça Cinco Pinos 1, 1a planta (El Lledoner)
 • Responsable: Ainhoa Martín Garcia
 • Web: https://www.molletvalles.cat/continguts/lajuntament/organismes-i-empreses/mollet-comunicaci-sl/ORGANIGRAMES DELS ORGANISMES AUTÒNOMS I DE LES EMPRESES MUNICIPALS
Organigrames dels OOAA i EEMM

FACI CLIC SOBRE QUALSEVOL IMATGE PER AMPLIAR LA GALERIA

ESTATUTS I ACORDS DE CREACIÓ D'EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES AUTÒNOMS

A continuació es publiquen els acords de creació i els estatuts dels diferents Organismes Autònoms i Empreses Municipals.

Estatuts i acord de creació d'EMFO
Estatuts i acord de creació de Mercamollet, S.L
Estatuts i acord de creació de Mollet Comunicació
Estatuts i acord de creació de Mollet Impulsa, S.L
Estatuts i acord de creació de l'Organisme Autònom Fundació municipal Joan Abelló
Estatuts i acord de creació de l'Institut Municipal d'Educació (IME)
Estatuts i acord de creació de l'Institut Municipal de Serveis als Discapacitats (IMSD)