INICIO PORTAL DE TRANSPARENCIA

Portal de transparencia del Ayuntamiento de Mollet del Vallès

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

(6 apartats)

Pressupost Ajuntament

inici

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost Ajuntament

Data de la darrera actualització: 09/03/2017 15:36:48

El pressupost general en el què s'inclou el pressupost de l'Ajuntament, els dels Organismes Autònoms (Institut Municipal de Servei als Discapacitats, Institut Municipal d'Educació i Fundació Municipal Joan Abelló) i els estats de previsió d'ingressos i despeses de les Empreses Municipals (Mollet Impulsa SL, EMFO SL, Mercamollet SL i Mollet Comunicació SL) és el principal document econòmic de l'ens local ja que aquest pressuposa el comportament econòmic que la pròpia Corporació local tindrà al llarg del període a què es refereix. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici, detallada segons les fonts de finançament i la funcionalitat de les despeses, així mateix es concreten l'origen i el destí dels diners que gestiona l'Ajuntament i els seus ens depenents en representació dels seus ciutadans.
Cabecera Cifra

Pressupost General Consolidat de Despeses per a l'exercici 2017

59.699.845,98

Esquina Papel
Cabecera Cifra

Pressupost General Consolidat d'Ingressos per a l'exercici 2017

60.193.073,79

Esquina Papel

Grau d'Execució Pressupostària

El grau d'execució pressupostària ens permet veure fins a quin punt les despeses i els ingressos aprovats en el pressupost s'acaben complint i quin és, per tant, el grau de desviació pressupostària.
Les dades es mostren a través d'aplicacions pressupostàries tant pels ingressos com per les despeses, actualitzant-se aquestes dades trimestralment.

Grau d'Execució Pressupostària fins al 4t Trimestre 2016

Compte General

El Compte General de l'entitat local mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l'execució pressupostària.

El Compte General està integrat per:
  •  El Compte de la pròpia entitat
  •  El Compte dels organismes autònoms
  •  Els Comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de l'ens local


Compte General exercici 2015

Liquidació del Pressupost

L'Estat de la liquidació del Pressupost informa sobre com s'ha executat les despeses i els ingressos de l'Entitat Local i, per tant, conté la informació necessària per a conéixer quant ha gastat i quant ha ingressat l'Ens Local en un any, també permet saber amb què s'han gastat els recursos que s'han obtingut aquest any i qui els ha gastat. Respecte als ingressos també ens permet saber l'import dels recursos que ha obtingut l'Entitat Local i d'on procedeixen.
Segons l'article 191.1 del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, assenyala que el pressupost de cada exercici s'haurà de liquidar el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.
L'esmentada liquidació haurà d'estar confeccionada del primer dia de març de l'exercici següent.

Liquidació exercici 2015

Modificacions de Crèdit

Quadre-resum Modificacions de Crèdit realitzades a l'exercici 2016

Compartir

Comparteix aquest contingut

Flecha
Twitter
Facebook
Google+
Linkedin