Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Resolucions de recursos, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes

Publicitat activa respecte de l’activitat contractual de les administracions catalanes.

Per una banda, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) és un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.

La finalitat d'aquest Tribunal és garantir la legalitat que ha de regir els procediments administratius, dictant les resolucions en els breus terminis que fixa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb totes les garanties de qualitat tècnica, imparcialitat i seguretat jurídica.

El Tribunal té competència material sobre els actes següents:

a) Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats.
b) Decidir sobre l'adopció de mesures provisionals sol·licitades en el termes establerts.
c) Resoldre les qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractual.

Per altra banda, tenim les resolucions judicials definitives.

Data d'actualització
14 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 13. Apartat 1. Punt i.
  • Decret 8/2021 Article 43.6.
Font d'informació
L'ens mateix i el Tribunal Català de Contractes del Sector públic.
Freqüència d'actualització
Mensual

Compartir