Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Canal intern d'informació

Segons es desprèn de l’article 6.1 de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre del 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (d’ara en endavant, la Directiva); és obligatori disposar de mecanismes de denúncia anònima.

Mitjançant la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (d’ara en endavant Llei 2/2023), s’incorpora a la normativa estatal la Directiva.

La Llei 2/2023 estableix la obligació a totes les entitats del sector públic de crear i implantar un Sistema Intern d’Informació que permeti realitzar comunicacions amb una adequada protecció davant de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin, en un context laboral o professional, sobre:

  • Accions o omissions que puguin constituir infraccions del dret de la Unió Europea que compleixin els requisits específics que s’enumeren en l’apartat 1, lletra a) de l’article 2 de la Directiva.
  • Accions o omissions que puguin ésser constitutives d'infracció penal o administrativa greu o molt greu.
  • Infraccions del dret laboral en matèria de seguretat i salut a la feina.

D’acord amb l’article 5.2 de la Llei 2/2023, lletra b), el sistema intern d’informació haurà d’estar dissenyat, establert i gestionat d’una forma segura, de manera que es garanteixi la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa, així com la protecció de dades, impedint l’accés de personal no autoritzat. Així mateix, de conformitat amb la lletra c) del mateix apartat, el sistema haurà de permetre la presentació de comunicacions per escrit o verbalment.

L'Ajuntament de Mollet i els seus ens instrumentals s'han dotat del canal intern d'informació que a continuació es detalla per seguir treballant en el bon govern i el compliment normatiu.

Es pot dirigir una comunicació genèrica a través de:

O a través del canal específic de l'Ajuntament i de cada ens instrumental:

Enllaç

https://molletdelvalles.bustiaetica.seu-e.cat/#/

Data d'actualització
12 de gener de 2024

Compartir