menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Estadístiques i registres de contractació

Registre públic de contractes

ACTUALITZAT EL 12/01/2021 10:45:44
twitter facebook linkedin googleplus
REGISTRE DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC (fins al 2015)

L'article 333 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara endavant TRLCSP), aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix, amb caràcter general, l'obligació dels òrgans de contractació de totes les administracions públiques i de la resta d'entitats incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei, de comunicar al Registre de contractes del sector públic (RCSP) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques de l'Administració General de l'Estat, per a la seva inscripció, les dades bàsiques dels contractes adjudicats, com també, si escau, les seves modificacions, pròrrogues, variacions de terminis o de preu, el seu import final i extinció.

Informació dels contractes i modificacions enviada al RCSP, fins a l'any 2015.

Actualització: anual.
Font de les dades: Ajuntament de Mollt del Vallès
Format de les dades: XLS i CSV.


Contractes enviats al RCSP, fins al 2015
Modificacions enviades al RCSP, fins al 2015
REGISTRE PÚBLIC DE CONTRACTES (a partir del 2016)

L'article 333, apartat 6, del TRLCSP, preveu que en els casos d'administracions públiques que disposin de registres de contractes anàlegs en el seu àmbit de competències, la comunicació de dades es pot substituir per comunicacions entre els respectius registres de contractes.

L'article 1.2 de l'Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, perla qual es regula el funcionament i s'aprova l'aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, disposa que el Registre públic de contractes (RPC) de la Generalitat de Catalunya es constitueix en un instrument adient per permetre el compliment a les obligacions d'informació de dades dels contractes públics que adjudiquin les entitats de l'Administració local catalana que ho sol·licitin, d'acord amb el que disposa la legislació de contractes del sector públic.

Accés al cercador dels contractes de l'Ajuntament de Mollet del Vallès incorporats al RPC, a partir de l'any 2016.


El cercador conté una nota informativa amb indicacions per fer les cerques amb més precisió (article 13.1.f) de la Llei 19/2014).

Actualització: diària.
Font de les dades: RPC.
Format de les dades: HTML.

Contractes enviats al RPC, exercicis 2018, 2019 i 2020