menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contractació pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
2
Contractació programada
3
Licitacions en tràmit
4
Contractes subscrits
5
Execució dels contractes
6
Recursos i resolucions judicials
7
Criteris interpretatius, acords i directrius
8
Estadístiques i registres de contractació

Contractació pública

Recursos i resolucions judicials

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

ACTUALITZAT EL 29/12/2020 14:18:02
twitter facebook linkedin googleplus

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) és un òrgan administratiu col·legiat de caràcter especialitzat que exerceix les seves funcions amb plena independència, objectivitat i imparcialitat, sense estar subjecte a cap vincle jeràrquic ni a instruccions de cap tipus dels òrgans de les administracions públiques afectades.

La finalitat d'aquest Tribunal és garantir la legalitat que ha de regir els procediments administratius, dictant les resolucions en els breus terminis que fixa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, amb totes les garanties de qualitat tècnica, imparcialitat i seguretat jurídica.

El Tribunal té competència material sobre els actes següents:

a) Resoldre els recursos especials en matèria de contractació interposats.
b) Decidir sobre l'adopció de mesures provisionals sol·licitades en el termes establerts.
c) Resoldre les qüestions de nul·litat basades en els supòsits especials de nul·litat contractual.

Actualització: constant, en la mesura que s'aprovin noves resolucions del TCCSP.
Font de les dades: Generalitat de Catalunya.
Fomat de les dades: PDF.

Resolucions del TCCSP de contractes de l'Ajuntament de Mollet del Vallès