menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Contratación pública

 
Icono Sección
1
Plataforma de Servicios de Contratación Pública
2
Contratación programada
3
Licitaciones en trámite
4
Contratos subscritos
5
Ejecución de los contratos
6
Recursos y resoluciones judiciales
7
Criterios interpretativos, acuerdos y directrices
8
Estadísticas y registros de contratación

Contratación pública

Estadísticas y registros de contratación

ACTUALIZADO EL 12/01/2022 11:03:03
twitter facebook linkedin googleplus

Article 13.1.f) i 3 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:
"1. La transparència en l'àmbit dels contractes subscrits pels subjectes obligats és aplicable a tots els contractes, inclosos els patrimonials i els menors. La informació pública relativa als contractes ha d'incloure:
f) Les dades del registre públic de contractes i del registre oficial de licitadors i empreses classificades.

3. L'Administració pública ha de donar publicitat d'una manera constant i actualizada a les dades estadístiques sobre els percentatges i el volum pressupostari dels contractes adjudicats d'acord amb cadascun dels procediments establerts per a la legislació de contractes del sector públic. També ha de donar publicitat al volum pressupostari contractat pels diversos adjudicataris en els darrers cinc anys.
"

Actualització: anual.
Font de les dades: Ajuntament de Mollet del Vallès.
Format de les dades: PDF.