menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Cartes de servei
9
Informació sindical

Corporació Municipal

Informació de les sessions del òrgans

ACTUALITZAT EL 10/02/2020 12:32:40
twitter facebook linkedin googleplus

En aquest apartat del Portal es poden consultar l'ordre del dia i les actes de les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local de l'any en curs.

Així mateix, es dóna accés a l'enllaç des d'on és possible visualitzar les sessions dels Plens.

També es pot accedir al repositori documental d'actes del Ple d'anys anteriors.

Finalment, es dóna accés a la retransmissió en directe de les sessions del Ple de l'Ajuntament que té lloc l'ultim dilluns de cada mes a les 19 hores.

El Ple és el màxim òrgan de poder de l'ajuntament i està integrat per la totalitat dels regidors i regidores, i presidit per l'alcalde. Estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador del govern de la ciutat. Li correspon exercir la iniciativa per aprovar i modificar les ordenances i els reglaments municipals, els pressupostos i els comptes, el planejament urbanístic i les seves revisions i modificacions, etc. Així mateix, li correspon exercir activitats econòmiques, acceptar la delegació de competències fetes per altres administracions, transferir funcions, adquirir o contractar certs béns i serveis, i acordar la participació en organitzacions supramunicipals, entre altres competències.

Les reunions del Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès es fan habitualment el darrer dilluns de cada mes (tret de l'agost), a les 19 hores, a la Sala de Plens de la Casa de la Vila. Les sessions són públiques i d'accés lliure.
 

La Junta de Govern Local és l'òrgan col·legiat de govern executiu municipal i està formada per l'alcalde i set regidors i regidores, que són els anomenats tinent o tinenta d'alcaldia. Els ajuntaments de més de 5.000 habitants han de tenir una junta de govern i els de menys també poden constituir-la si així ho acorda el Ple. Els membres són els col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i revoca lliurement d'entre els regidors. Substitueixen l'alcalde quan aquest es troba absent i exerceixen les atribucions que els delega. La Junta de Govern Local es reuneix cada setmana.

Les comissions informatives tenen per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple. Tots els grups polítics integrants de la corporació tenen dret a participar a les comissions, mitjançant la presència de regidors que pertanyen als mateixos en proporció al número de regidors que tinguin al Ple. Les comissions informatives es reuneixen en convocatòria ordinària una vegada al mes, els dies previs a la convocatòria ordinària del Ple municipal.
Actualment hi ha dues comissions informatives: la CITE (Comissió Informativa de Serveis Generals, Desenvolupament Econòmic i Territori) i la CISP (Comissió Informativa de Govern Obert, Benestar i Drets Socials).

Es pot ampliar informació sobre els òrgans de govern i la seva composició a l'apartat d'organització municipal del Web de l'Ajuntament.