menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Cartes de servei
9
Informació sindical

Corporació Municipal

Organigrama, llocs de treball i retribucions

LLOCS DE TREBALL

ACTUALITZAT EL 08/02/2022 14:11:44
twitter facebook linkedin googleplus
PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL

La plantilla de personal i la relació de llocs de treball (RLLT) són instruments d’organització i planificació dels recursos humans orientats a garantir que l’organització tingui el nombre suficient de personal, amb la qualificació adequada i en els llocs de treball adequats en el moment i període de temps adequat.

La plantilla està integrada pel conjunt de places de personal permanent creades per la corporació i recull les dotacions de places per a cada classe de personal.

La plantilla està estretament relacionada amb el pressupost municipal donat que les places que s’hi recullen es doten pressupostàriament. La plantilla i el pressupost s’aproven anualment de manera conjunta i tota modificació de plantilla implica una modificació del pressupost.

La relació de llocs de treball és el document a través del qual la corporació ordena i codifica els seus llocs de treball en base a les seves característiques funcionals.

Així, a la RLLT es detalla la informació de cada lloc de treball relativa a la seva denominació, l’adscripció orgànica, el tipus de lloc, la classe de personal, els grup de classificació i nivell de complement de destí, el complement específic, el tipus de jornada, el sistema de provisió, la formació requerida per a la seva provisió, altres requisits exigits i la formació rellevant que merita per a la seva provisió.

A continuació es publica la plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament, dels seus Organismes Autònoms, Empreses Municipals i empreses concessionàries de serveis de caràcter permanent.

Plantilla de personal
Relació de llocs de treball de l'Ajuntament
Relació de llocs de treball del personal directiu
Relació de Llocs de Treball Ens instrumentals
Relació de Llocs de Treball del personal d'adjudicataris de serveis de caràcter permanent de l'any en curs
Relació d'interinatges vigents a l'Ajuntament