menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Carta de serveis
9
Informació sindical
10
Codi ètic

Corporació Municipal

Personal Eventual

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL, NOMENAMENT, FUNCIONS I RETRIBUCIONS

ACTUALITZAT EL 12/02/2020 14:08:19
twitter facebook linkedin googleplus

Per Acord de Ple municipal del dia 8 de juliol de 2019 s’aprova la determinació, número, característiques i retribucions del personal eventual d’assessorament especial o confiança al servei de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
RELACIÓ DEL PERSONAL EVENTUAL
TIPUS DE PERSONAL LLOC DE TREBALL RETRIBUCIÓ BRUTA ANUAL
Personal eventual de confiança o assessorament especial Responsable del Gabinet d'Alcaldia 45.000
Conductor/a 30.000
Responsable de Programa 45000
Responsable de Programa 45000
Responsable de Programa 45000
Responsable de Mercats 45000
Responsable de Museu 45000
Personal laboral d'alta direcció Gerent/a Institut Municipal d'Educació 42.712
Gerent/a Mollet Impulsa, SL 46.973,78
Gerent/a Mercamollet 14.092,12
Gerent/a EMFO, SL 68.643,96
Gerent Mollet Comunicació, SL 39.734,37

FONT Elaboració pròpia

NOMENAMENT PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANÇA O ASSESSORAMENT ESPECIAL
FUNCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL