menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Carta de serveis
9
Informació sindical
10
Codi ètic

Corporació Municipal

Resolucions de compatibilitat

ACTUALITZAT EL 12/02/2020 14:01:30
twitter facebook linkedin googleplus

En aquest apartat del Portal es publica la relació de personal funcionari que ha sol·licitat la compatibilitat d'una activitat professional amb la que es deriva del lloc que ocupen a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

Per una banda, es publica la relació de compatibilitats autoritzades pel Ple de l'Ajuntament i, per altra, la relació de sol·licituds de compatibilitat que han estat resoltes positivament per silenci administratiu.

Resolucions de compatibilitats autoritzades pel Ple
Relació de sol·licituds de compatibilitat estimades per silenci administratiu positiu