menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Corporació Municipal

 
Icono Sección
1
Alcalde i Regidors
2
Resolucions de compatibilitat
3
Personal Eventual
4
Informació de les sessions del òrgans
5
Organigrama, llocs de treball i retribucions
6
Cataleg de tràmits i de serveis
7
Oferta pública d'ocupació
8
Cartes de servei
9
Informació sindical

Corporació Municipal

Resolucions de compatibilitat

ACTUALITZAT EL 01/06/2021 09:55:56
twitter facebook linkedin googleplus

En aquest apartat del Portal es publica la relació de personal funcionari que ha sol·licitat la compatibilitat d'una activitat professional.

Així mateix, es publica l'Acord de Ple de 25 de març de 2021 mitjançant el qual s'aprova la delegació expressa de la competència per resoldre les sol·licituds de compatibilitat del Ple a la Junta de Govern Local.


Relació de compatibilitats autoritzades
Acord de delegació expressa de la competència per resoldre les sol·licituds de compatibilitat del Ple a la Junta de Govern Local