menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Control de costos
Gestió Energètica

Consums Energètics

ACTUALITZAT EL 10/05/2021 14:01:21
twitter facebook linkedin googleplus

Consum energètic anual [kWh]

10.150.784

Consum energètic total corresponent a la totalitat d'edificis, equipaments i instal·lacions municipals (inclòs l'enllumenat públic). 

S'inclouen les següents fonts d'energia: 
- Electricitat
- Gas

S'inclouen dins el còmput els següents organismes autònoms i empreses amb participació municipal: 
- Fundació Joan Abelló.
- Institut Municipal de Discapacitats - Taller Alborada
- Mollet Comunicació, S.L.

Dades corresponents a l'any 2019. 
Font: Elaboració pròpia.

Despesa energètica anual [€]

1.282.605,46€

Impacte sobre el Pressupost Municipal [%]

2,22%

Despesa energètica corresponent a la totalitat d'edificis, equipaments i instal·lacions municipals (inclòs l'enllumenat públic).

S'inclouen les següents fonts d'energia: 
- Electricitat
- Gas

S'inclouen dins el còmput els següents organismes autònoms i empreses amb participació municipal: 
- Fundació Joan Abelló.
- Institut Municipal de Discapacitats - Taller Alborada
- Mollet Comunicació, S.L.

Dades corresponents a l'any 2019. 
Font: Elaboració pròpia.

Emissions de CO2 anuals [TnEq CO2]

624,64

Emissions de CO2 corresponents a la totalitat d'edificis, equipaments i instal·lacions municipals (inclòs l'enllumenat públic).
S'inclouen les següents fonts d'energia: 
- Electricitat
- Gas

S'inclouen dins el còmput els següents organismes autònoms i empreses amb participació municipal: 
- Fundació Joan Abelló.
- Institut Municipal de Discapacitats - Taller Alborada
- Mollet Comunicació, S.L.

L'energia elèctrica consumida per l'Ajuntament és 100% d'origen renovable. D'acord amb l'Oficina de Canvi Climàtic de Catalunya, es consideren nul·les les emissions associades al consum d'energia elèctrica renovable. Les dades d'emissions inclouen altres tipus d'energia consumida per l'Ajuntament. 

Dades corresponents a l'any 2019. 
Font: Elaboració pròpia.

Mapes de Consum Energètic

El mapa de consum energètic permet conèixer el consum anual d'energia dels diversos edificis i equipaments municipals, i el seu impacte (%) sobre el consum total energètic de l'Ajuntament. 

Per a cada edifici o equipament, es mostren dades de consum d'electricitat [kW], gas [kWh] i energia total (gas + electricitat [kWh]). Alhora, es mostra l'impacte de cada consum [%] sobre el total de l'Ajuntament. 

Les dades estan representades gràficament mitjançant circumferències proporcionals al consum corresponent, de forma que es pot visualitzar ràpidament l'impacte de l'edifici o equipament en el consum energètic de l'Ajuntament. 

Els mapa de despesa energètica permet conèixer el cost anual d'energia dels diversos edificis i equipaments municipals, i el seu impacte (%) sobre el cost total energètic de l'Ajuntament, en els mateixos paràmetres detallats anteriorment. 

Dades disponible corresponents als anys 2015 - 2018. 
Font: Elaboració pròpia.


Dades de Consum i Despesa energètica

Les dades de consum energètic i despesa permeten conèixer el consum i el cost anual d'energia dels diversos edificis i equipaments municipals. 

Per a cada edifici o equipament, es disposa de les dades de consum i cost d'electricitat [kW, €], gas [kWh, €] i energia total (gas + electricitat [kWh, €]). 

S'inclouen també els següents organismes autònoms i empreses amb participació municipal: 
- Fundació Joan Abelló.
- Institut Municipal de Discapacitats - Taller Alborada.
- Mollet Comunicació, S.L.

Dades disponible corresponents als anys 2015 - 2019. 
Font: Elaboració pròpia.