menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Transparència mediambiental

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Transparència mediambiental

Gestió Energètica

ACTUALITZAT EL 10/05/2021 14:07:08
twitter facebook linkedin googleplus

L'Ajuntament de Mollet del Vallès s'adhereix a l'anomenat Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses l'1 de novembre de 2008, amb el compromís de reduir fins a l'any 2020 les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) en més d'un 20% i augmentar l'eficiència energètica un altre 20%, al seu territori municipal i dins dels seus àmbits competencials. Aquest compromís es desenvolupa mitjançant dos instruments: un inventari d'emissions per conèixer la situació de partida, prenent com a referència el primer any amb dades completes (2005), i un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), elaborat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la participació dels serveis municipals. El Pla es va aprovar el 30 de novembre de 2009. 
 

Desenvolupant les directrius establertes en el PAES, l'Ajuntament va posar en marxa el 2012 la Secció de Gestió Energètica i Sostenibilitat, amb la finalitat de fomentar un ús racional de l'energia i dels recursos disponibles, dins els àmbits territorials i competencials de l'Ajuntament. Això implicava principalment optimitzar l'ús de les instal·lacions i equipaments existents, fomentant projectes eficients i sostenibles, i desenvolupar línies de millora dels rendiments energètics per generar un estalvi en consum, alhora que s’aconseguia una reducció de les emissions de CO2 i altres gasos d'efecte hivernacle.
La Secció de Gestió Energètica i Sostenibilitat ha permès al llarg dels últims anys desenvolupar satisfactòriament diferents línies d'actuació, amb les seves corresponents iniciatives i accions concretes. Amb la presentació del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica Municipal, també l’any 2012, es reafirmava el compromís inequívoc de l’Ajuntament de Mollet en aquest àmbit. El Pla, d’una periodicitat inicial bianual, establia objectius genèrics i concrets, així com les línies mestres d’actuació municipal, i les accions concretes a desenvolupar.

Enguany, el Pla es troba plenament vigent, i en procés de revisió constant. S’han establert indicadors energètics dins el Quadre de Comandament Integral del Servei, que permeten avaluar constantment l’evolució de la gestió energètica municipal.  L’any 2014, va entrar en vigor el contracte pel Servei integral de Gestió de Baixa Tensió de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, amb l’objectiu clar d’aconseguir millorar la gestió energètica dels serveis i equipaments municipals per tal d’assolir un estalvi final en el consum i avançar cap a una gestió més sostenible dels recursos ambientals. Per fer-ho, es va optar per agrupar tots els contractes que gestiona l’Ajuntament relacionats amb les instal·lacions de baixa tensió (enllumenat, semàfors, pilones, energia solar fotovoltaica, parallamps i edificis municipals), licitant un nou contracte unificat que permetés concentrar durant els primers anys, les inversions necessàries finançades mitjançant l’estalvi econòmic aconseguit per la unificació dels contractes anteriors i la millora de la gestió energètica.  

Fruit d’aquesta línia de treball així com dels treballs duts a terme en altres àmbits ambientals (gestió de l’aigua, dels residus, mobilitat, espais verds i qualitat de l’aire i soroll) la ciutat de Mollet ha rebut diversos premis. Els més destacats són d'una banda el premi European Green Leaf, otorgat el 2015 per la Comissió Europea, el qual reconeix el compromís amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible de ciutats mitjanes europees d’entre 20.000 i 100.000 habitants.
D'altra banda, al 2017, la ciutat fou guardonada amb el Premio Ciudad Sostenible, en la categoria de Energía.