menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Transparència mediambiental

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost Ajuntament

ACTUALITZAT EL 14/11/2022 12:05:03
twitter facebook linkedin googleplus
Pressupost general 2022

Pressupost General Consolidat de Despeses per a l'exercici 2022

72.891.691,53€

Pressupost General Consolidat d'Ingressos per a l'exercici 2022

73.685.331,16€

Pressupost General Consolidat de Despeses per a l'exercici 2021

65.633.509,72€

Pressupost General Consolidat d'Ingressos per a l'exercici 2021

66.686.682,17€

El pressupost general en el què s'inclou el pressupost de l'Ajuntament, els dels Organismes Autònoms (Institut Municipal de Servei als Discapacitats, Institut Municipal d'Educació i Fundació Municipal Joan Abelló) i els estats de previsió d'ingressos i despeses de les Empreses Municipals (Mollet Impulsa SL, EMFO SL, Mercamollet SL i Mollet Comunicació SL) és el principal document econòmic de l'ens local ja que aquest pressuposa el comportament econòmic que la pròpia Corporació local tindrà al llarg del període a què es refereix. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici, detallada segons les fonts de finançament i la funcionalitat de les despeses, així mateix es concreten l'origen i el destí dels diners que gestiona l'Ajuntament i els seus ens depenents en representació dels seus ciutadans.

Indicadors i dades comparatives del pressupost municipal de Mollet

A continuació es publica un enllaç al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya a on es pot consultar informació i indicadors en matèria econòmica i pressupostària del nostre municipi, així com fer comparativa de les dades amb altres municipis i amb valors nacionals i provincials.

Grau d'Execució Pressupostària

El grau d'execució pressupostària ens permet veure fins a quin punt les despeses i els ingressos aprovats en el pressupost s'acaben complint i quin és, per tant, el grau de desviació pressupostària.
Les dades es mostren a través d'aplicacions pressupostàries tant pels ingressos com per les despeses, actualitzant-se aquestes dades trimestralment.Grau d'Execució Presupuestària 2022
Grau d'Execució Pressupostària 2021
Grau d'Execució Pressupostària 2020
Compte General

El Compte General de l'entitat local mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l'execució pressupostària.

El Compte General està integrat per:

  • El Compte de la pròpia entitat
  • El Compte dels organismes autònoms
  • Els Comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de l'ens local

Compte general de l'exercici 2021 - En fase d'informació pública
Compte General exercici 2020
Compte General exercici 2019
Liquidació del Pressupost

L'estat que posa de manifest com s'ha executat el pressupost aprovat per l'entitat és l'Estat de liquidació del pressupost.
Aquest estat recull informació sobre el pressupost que va aprovar el Ple de l'Entitat local i com s'ha executat.
Per tant, és el document que serveix per a que el Ple de l'Entitat local, els òrgans de control i qualsevol persona, conegui la gestió dels ingressos i despeses que s'ha realitzat durant l'any.Liquidació del Pressupost exercici 2021
Liquidació del Pressupost exercici 2020
Liquidació del Pressupost exercici 2019
Modificacions de Crèdit
Modificacions de crèdit de 2022
Modificacions de crèdit de 2021
Modificacions de crèdit realitzades a l'exercici 2020
Modificacions de crèdit de 2019