menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

 
Icono Sección
1
Pressupost Ajuntament
2
Estabilitat Pressupostària
3
Indicadors Pressupostaris
4
Patrimoni municipal
5
Campanyes de publicitat institucional
6
Control de costos

Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial

Pressupost Ajuntament

ACTUALITZAT EL 03/03/2020 11:49:43
twitter facebook linkedin googleplus

Pressupost General Consolidat de Despeses per a l'exercici 2020

65.766.930,45€

Pressupost General Consolidat d'Ingressos per a l'exercici 2020

66.948.460,07€

Pressupost General Consolidat de Despeses per a l'exercici 2019

63.280.332,39€

Pressupost General Consolidat d'Ingressos per a l'exercici 2019

64.399.747,85€

El pressupost general en el què s'inclou el pressupost de l'Ajuntament, els dels Organismes Autònoms (Institut Municipal de Servei als Discapacitats, Institut Municipal d'Educació i Fundació Municipal Joan Abelló) i els estats de previsió d'ingressos i despeses de les Empreses Municipals (Mollet Impulsa SL, EMFO SL, Mercamollet SL i Mollet Comunicació SL) és el principal document econòmic de l'ens local ja que aquest pressuposa el comportament econòmic que la pròpia Corporació local tindrà al llarg del període a què es refereix. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'exercici, detallada segons les fonts de finançament i la funcionalitat de les despeses, així mateix es concreten l'origen i el destí dels diners que gestiona l'Ajuntament i els seus ens depenents en representació dels seus ciutadans.

Indicadors i dades comparatives del pressupost municipal de Mollet

A continuació es publica un enllaç al Portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya a on es pot consultar informació i indicadors en matèria econòmica i pressupostària del nostre municipi, així com fer comparativa de les dades amb altres municipis i amb valors nacionals i provincials.

Grau d'Execució Pressupostària

El grau d'execució pressupostària ens permet veure fins a quin punt les despeses i els ingressos aprovats en el pressupost s'acaben complint i quin és, per tant, el grau de desviació pressupostària.
Les dades es mostren a través d'aplicacions pressupostàries tant pels ingressos com per les despeses, actualitzant-se aquestes dades trimestralment.


Grau d'Execució Pressupostària 2019
Compte General

El Compte General de l'entitat local mostra la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de l'execució pressupostària.

El Compte General està integrat per:

  • El Compte de la pròpia entitat
  • El Compte dels organismes autònoms
  • Els Comptes de les societats mercantils de capital íntegrament propietat de l'ens local

Compte General exercici 2018
Liquidació del Pressupost

L'Estat de la Liquidació del Pressupost informa sobre com s'ha executat les despeses i els ingressos de l'Entitat Local i, per tant, conté la informació necessària per a conèixer quant ha gastat i quant ha ingressat l'Ens Local en un any, també permet saber amb què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any i qui els ha gastat. Respecte als ingressos també ens permet saber l'import dels recursos que ha obtingut l'Entitat Local i d'on procedeixen.
Segons l'article 191.1 del RDL 2/2004 que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, assenyala que el pressupost de cada exercici s'haurà de liquidar el 31 de desembre de l'any natural corresponent, quedant a càrrec de la Tresoreria local els ingressos i pagaments pendents.
L'esmentada liquidació haurà d'estar confeccionada abans del primer dia de març de l'exercici següent.


Liquidació del Pressupost 2018
Modificacions de Crèdit
Modificacions de crèdit de 2019
Modificacions de Crèdit realitzades a l'exercici 2018
Modificacions de crèdit realitzades l'exercici 2020

A l'exercici 2020 encara no hi ha hagut cap modificació de crèdit.