menu
menu
logo
Portal de Trasnparencia
 
Flecha

Planificació i programació

 
Icono Sección
1
Planificació estratègica
2
Planificació urbanística
3
Protecció civil

Planificació i programació

Planificació urbanística

Planejament urbanístic municipal

ACTUALITZAT EL 28/10/2022 09:09:57
twitter facebook linkedin googleplus
Normes de Planejament Urbanístic
Planejament urbanístic / Gestió amb aprovació definitiva
Text refós del Projecte de reparcel·lació del PAU 11 Can Fàbregas Vell (PAU 2 vigent)
Planejament urbanístic / Gestió en tràmit
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL SECTOR EL CALDERÍ
POUM - Aprovació Inicial del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
DOC
FLECHA
AI_Document Comprensiu.pdf
DOC
FLECHA
AI_Memòria de la Participació ciutadana.pdf
DOC
FLECHA
AI_Memòria de la Informació.pdf
DOC
FLECHA
AI_Memoria _de_l_Ordenacio.pdf
DOC
FLECHA
AI_Normes urbanístiques NNUU.pdf
DOC
FLECHA
AI_Normes urbanístiques_Annexes normatius.pdf
DOC
FLECHA
AI_Memòria social.pdf
DOC
FLECHA
AI_Estudi Ambiental Estratègic.pdf
DOC
FLECHA
AI_Agenda_Avaluació econòmico financera.pdf
DOC
FLECHA
AI_Informe Sostenibilitat Econòmica.pdf
DOC
FLECHA
AI_Estudi Avaluació Mobilitat Generada.pdf
DOC
FLECHA
AI_Catàleg_Memòria.pdf
DOC
FLECHA
AI_Catàleg_Normativa.pdf
DOC
FLECHA
AI_Catàleg_Fitxes.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_portada.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Encaix.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_TM.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Medi.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_PTGC.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_PTMB.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Planejament.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Planejament_historic.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Planejament_vigent.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Desenv_planejament.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Sist_mobilitat.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Sist_esp_lliures.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Sist_equipaments.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Xarxes_serveis.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Estruct_prop_sol.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Cond_edificació.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Usos_teixits.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Patrimoni.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols informació_Sensibilitat_medi.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_01_Estructura.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_02_Classificacio.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_03a_PTM.pdf
DOC
FLECHA
AI_Plànols d'ordenació_03b_Qualificació_SNU.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_03b_Qualificacio_SNU.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_03c_Components_SNU.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_03d_Filtres_SNU.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_04_ Qualificacio_SU.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_05_Ordenacio_detallada.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_06_Sectors.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_07_Proteccions.pdf
DOC
FLECHA
AI_Planols_d_ordenacio_08_Xarxes_serveis_.pdf
AVANÇ del POUM
PMU 7 Can Prat
Pla Especial Urbanístic de concreció d'ús i ordenació de l’equipament docent de la Fundació Sanitària Mollet
Documents informatius
Plànol de caràcter informatiu de qualificacions urbanístiques
Plànol de caràcter informatiu de les zones 2a i 2b (fondària edificable i nombre de plantes)
Plànol de caràcter informatiu de les zones inundables
Programa de participació ciutadana del POUM de Mollet del Vallès