Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Òrgans de contractació

Informació sobre les entitats i els òrgans de contractació.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ TIPUS DE CONTRACTE QUANTIA
Regidor/a coordinador/a Obres,
Subministraments, Serveis,
Concessions d'Obres,
Concessions de Serveis, i
Administratius Especials

Privats, Concessions sobre béns municipals,
valor estimat
<=10% recursos ordinaris i
6.000.000,00 € i
<= 4 anys, incloses les eventuals pròrrogues

pressupost base de licitació
<=10% recursos ordinaris i
3.000.000,00 €

*Disposició addicional segona, apartats 1 i 9 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP)
Alcaldia Obres,
Subministraments, Serveis,
Concessions d'Obres,
Concessions de Serveis, i
Administratius Especials

Privats, Concessions sobre béns municipals,
Adquisició de béns immobles i drets subjecte a legislació patrimonial, i
Alienació del patrimoni
valor estimat
<=10% recursos ordinaris i
6.000.000,00 € i
<= 4 anys, incloses les eventuals pròrrogues

pressupost base de licitació
<=10% recursos ordinaris i
3.000.000,00 €

*Disposició addicional segona, apartats 1 i 9 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP)
Ple Contractes esmentats en l'apartat anterior

Béns declarats de valor històric o artístic
Valor o durada que no correspongui a l'alcalde, de conformitat amb l'apartat anterior

* Disposició addicional segona, apartats 2 i 10 de la LCSP
Junta de Govern Local (JGL) * Acords de Ple de delegació de competències de contractes específics a la JGL
(en aquests casos, les propostes d'acord de la JGL requereixen de dictamen previ de la Comissió Informativa corresponent)

ALCALDIA


Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Disposició addicional. Disposició addicional segona. Competències en matèria de contractació en les entitats locals.

1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte dels contractes d’obres, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, els contractes de concessió de serveis i els contractes administratius especials, quan el seu valor estimat no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en tot cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, incloses les eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

9. En les entitats locals correspon als alcaldes i als presidents de les entitats locals la competència per subscriure contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el pressupost base de licitació, en els termes que defineix l’article 100.1, no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.


PLE


Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Disposició addicional. Disposició addicional segona. Competències en matèria de contractació en les entitats locals.

2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació dels contractes esmentats en l'apartat anterior que subscrigui l'entitat local, quan el seu valor o durada no corresponguin a l'alcalde o president de l'entitat local, d'acord amb l'apartat anterior.

10. Correspon al Ple la competència per subscriure contractes privats, l'adjudicació de concessions sobre els béns de la corporació i l'adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, així com l'alienació del patrimoni quan no estiguin atribuïdes a l'alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic sigui quin sigui el seu valor.


JUNTA DE GOVERN LOCAL (JGL)


Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC):

Art. 54.2 Correspon a la Comissió de Govern:
b) Les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis.

Art. 57 Delegacions del Ple a la Comissió de Govern. La delegació d'atribucions del Ple a favor de la Comissió de Govern requereix l'acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

60.2 Corresponen a aquestes Comissions l'estudi i el dictamen previs dels assumptes que s'ha de sotmetre a la decisió de Ple o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació d'aquest.

De conformitat amb la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, la Comissió de Govern passa a denominar-se Junta de Govern Local (JGL).

Fitxer

2022-10-11 - Delegacio competencies.pdf Descarregar fitxer
Data d'actualització
14 de desembre de 2022
Normativa
  • Decret 8/2021 Article 13.
  • Decret 8/2021 Article 43.1.
  • Llei 19/2014 Article 13. Apartat 1. Punt a.
Font d'informació
Propi ens
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir