Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

La transparència

Què és ?

La transparència és un dels principis fonamentals de l’actuació dels poders públics, i és en virtut d’aquest principi i de la normativa que el regula i desenvolupa que l’Ajuntament de Mollet del Vallès fa pública la informació necessària per tal que la ciutadania pugui participar en els assumptes públics i controlar que l’Ajuntament exerceix de forma transparent la seva actuació i en ret comptes de manera oberta i accessible.

El funcionament transparent de tota institució pública implica posar a l’abast de la ciutadania la informació rellevant sobre la seva organització, la gestió econòmica i pressupostària i les dades de la seva activitat, amb la finalitat de fer possible l’avaluació de les actuacions públiques.

La transparència presenta dues vessants:

— L’obligació de fer públiques determinades informacions de manera proactiva (publicitat activa).

— L’obligació d’atendre les sol·licituds d’informació que facin els ciutadans (dret d’accés a la informació pública) en els termes i les condicions regulats per la Llei de transparència.

La normativa bàsica

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern