Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Registre de licitadors

Les dades que consten en el registre oficial de licitadors.

En general, podem definir-lo com un instrument públic, de caràcter administratiu, gratuït, en què s’inscriuen les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin la condició d’empresaris o professionals i vulguin celebrar contractes administratius amb algun ens de l’àmbit del registre respectiu.

D’acord amb la disposició transitòria tercera de la LCSP, a partir del setembre del 2018 va entrar en vigor l’article 159.4.a) de la Llei, el qual estableix l’obligació que «Tots els licitadors que es presentin a licitacions realitzades a través del procediments obert simplificat han d’estar inscrits en la data final de presentació de ofertes sempre que no es vegi limitada la concurrència».

La inscripció al registre respectiu es fa a instància de la persona interessada, mitjançant una sol·licitud en què declari que no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició per contractar, acompanyada de la documentació exigida per cada registre.

La inscripció eximeix, a les empreses i professionals inscrits, de l’obligació d’incloure els documents que figurin al registre en les licitacions que aquests ens convoquin, a excepció
d’aquells documents requerits específicament pels plecs de cada licitació. Per contra, les empreses que no hi estan inscrites han de presentar tota la documentació exigida en els plecs corresponents.

D’aquesta manera, els empresaris inscrits en aquests registres oficials poden substituir tota la documentació general a presentar a l’Ajuntament relativa a la seva aptitud per contractar (escriptures socials, apoderaments, dades de solvència, classificació empresarial, assegurances, etc.) pel certificat o diligència d’inscripció en el registre que reflecteixi tots els aspectes exigits en cada licitació, acompanyat d’una declaració responsable sobre la vigència
de les dades que hi consten.

S’ha de tenir present que tots aquests registres són independents i la inscripció a qualsevol d’ells no substitueix la dels altres.

En el cas de la Generalitat de Generalitat de Catalunya, és el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI), gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (JCCA). En l’àmbit local, la inscripció en el Registre de licitadors de l’ajuntament, si en té, eximiria a les empreses i professionals inscrits de l’obligació d’incloure en les licitacions que facin amb l’ajuntament, els documents que ja constin en el Registre municipal.

El RELI és utilitzat per la major part d’ens locals. És un registre administratiu públic, electrònic, que conté dades i documents de les empreses referents a la seva personalitat jurídica, capacitat d’obrar, representació i solvència.

Els subjectes que es poden inscriure en el RELI poden ser persones físiques, persones jurídiques (associacions, fundacions, cooperatives, centres especials de treball, etc.), societats anònimes de capital públic, societats anònimes de capital privat, agrupacions d'interès econòmic, societats de responsabilitat limitada, societats civils particulars, societats professionals, emprenedors de responsabilitat limitada, societats limitades de formació successiva i qualsevol empresa o persona física estrangera, comunitària o extracomunitària.

 

Característiques del RELI

 • Voluntari: no és necessari estar inscrit en el RELI per poder contractar amb les administracions públiques.
 • Gratuït: la inscripció no està sotmesa a cap taxa ni preu.
 • Electrònic: les dades es guarden en format electrònic.
 • D’inscripció indefinida: la inscripció no està limitada en el temps.
 • Dades vigents: únicament consten les dades vigents de les empreses, amb la qual cosa, un cop formalitzada la inscripció, cal actualitzar les dades que hagin variat. Cal indicar que es responsabilitat de cada empresari actualitzar les dades que consten en els registres.
 • Vàlid per a les diferents administracions públiques: les empreses inscrites poden participar tant en procediments de licitació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya com en les licitacions de les entitats locals i d’altres administracions públiques catalanes.

 

La inscripció en el RELI té efectes en les licitacions de les entitats locals i d'altres administracions del sector públic de l’Administració de la Generalitat Catalunya, tot i no existir acord previ?

D’acord amb la disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, l’Administració de la Generalitat i els ens, els organismes i les entitats que conformen el seu sector públic, i també les entitats que conformen l’Administració local, les universitats públiques i la resta d’institucions públiques de Catalunya, han de reconèixer plens efectes jurídics a les inscripcions de les empreses al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya.

 

Quines dades de les empreses consten en el RELI?

El RELI conté informació referida a:

 • la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar
 • la representació
 • la classificació empresarial
 • les dades referides a l’impost d’activitats econòmiques
 • la situació tributària de l’empresa i en relació amb la Seguretat Social
 • la declaració de l’empresa que no es troba en cap dels supòsits de prohibició per contractar
 • les autoritzacions administratives preceptives per executar determinats contractes
 • la solvència econòmica i financera
 • la solvència tècnica i professional

Enllaç

https://reli.gencat.cat/ecofin_rlic/AppJava/pages/jsp/index.jsp

Data d'actualització
09 de desembre de 2022
Normativa
 • Llei 19/2014 Article 13. Apartat 1. Punt f.
Font d'informació
RELI. Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE).
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir