Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Modificacions de contractes

Modificacions contractuals, les pròrrogues dels contractes, les licitacions anul·lades i resolucions anticipades.

Les modificacions en la contractació pública han d’estar justificades, de tal manera que s’ha de limitar a raons d’interès públic (art. 203 LCSP) i queda prohibida qualsevol modificació contractual basada en necessitats noves o en causes no previstes en els plecs de clàusules administratives particulars o que no estiguin recollides en els supòsits de l’article de la 205 de la LCSP.

Per tal de donar compliment a la LTAIPBG, pel que fa a les modificacions, l’òrgan de contractació ha de publicar l’anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des que s’aprovi, que ha d’anar acompanyat de les al·legacions del contractista i dels informes que, si escau, s’haguessin demanat amb caràcter previ a l’aprovació, de conformitat amb el que determina l’article 207.3 de la LCSP.

Pel que fa a les pròrrogues dels contractes, cal indicar que es poden dur a terme sempre que les característiques del contracte restin inalterables durant el període de duració d’aquestes i de conformitat amb el que estableix l’article de la 29 LCSP.

Per tal de donar compliment a la LTAIPBG, pel que fa a les pròrrogues, dins del perfil de contractant i dins de cada contracte, hi ha d’haver un apartat referent a la durada del contracte amb un subapartat en què s’especifiqui si hi ha la possibilitat de pròrroga o no i de quina durada.

Pel que fa a les licitacions anul·lades —s’ha de tenir present que la fase de licitació és la fase prèvia a la selecció del contractista i l’adjudicació del contracte—, en cas que, per raons d’interès públic o circumstàncies sobrevingudes, no es pugui continuar amb la licitació, aquesta haurà de ser anul·lada.

Per tal de donar compliment a la LTAIPBG, s’ha de fer constar el motiu i la justificació de la paralització i/o finalització de la licitació en el perfil de contractant, de conformitat amb l’article 63.5 de la LCSP.

Finalment, pel que fa a les resolucions anticipades, la LCSP regula l’extinció dels contractes (arts. 209 i següents) i concreta que els contractes s’extingeixen pel seu compliment o resolució.

En referència a la resolució, l’article 211 de la LCSP determina un seguit de causes comunes de resolució dels contractes, si bé també hi ha causes específiques per a cadascun dels contractes: contractes d’obres (art. 245 LCSP), contractes de concessió d’obres (art. 279 LCSP), contractes de concessió de serveis (art. 294 LCSP), contractes de subministrament (art. 306 LCSP) i contracte de serveis (art. 313 LCSP).

D’acord amb el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública (DTDAIP), la publicitat de les dades relatives a modificacions contractuals, pròrrogues i resolucions anticipades dels contractes són consultables a través d'un enllaç al Registre públic de contractes de Catalunya, i les relatives a les licitacions anul·lades, a través de la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya.

D’acord amb la normativa sobre protecció de dades personals, cal identificar únicament les persones físiques licitadores amb el nom i els cognoms i les autoritats, càrrecs i empleats públics amb el nom, els cognoms i el lloc que ocupen. Prèviament s’ha d’informar els interessats que les seves dades es publicaran.

Enllaç

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca

Data d'actualització
09 de desembre de 2022
Normativa
  • Llei 19/2014 Article 13. Apartat 1. Punt e.
  • Decret 8/2021 Article 43.4.
Font d'informació
Expedients de contractació de les entitats locals.
Freqüència d'actualització
Anual

Compartir