Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Gestió del conflicte d'interès

Gestió del conflicte d'interès de l'Ajuntament de Mollet del Vallès

La disposició addicional centena dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023, regula el procediment d'anàlisi sistemàtica i automatitzada del risc del conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, basant-se en una eina informàtica de data mining, amb seu a l'Agència Estatal d'Administració Tributària d'Espanya.

El Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, en endavant PRTR, es configura com un instrument promogut a nivell de la Unió Europea orientat a mitigar els impactes de la Pandèmia COVID-19, així com a transformar la societat, conforme al marc establert al Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

L’article 6.6 de l’Ordre HFP/1030/2021 estableix el protocol que s’haurà de seguir en el supòsit de detectar un possible frau, o la seva sospita fonamentada:

  1. “Suspendre immediatament el procediment, notificar aquesta circumstància en el més breu termini possible a les autoritats interessades i als organismes implicats en la realització de les actuacions i revisar tots aquells projectes, subprojectes o línies d’acció que hagin pogut estar exposats;
  2. Comunicar els fets produïts i les mesures adoptades a l'entitat decisora, o a l'entitat executora que li hagi encomanat l'execució de les actuacions, cas en què serà aquesta la que els comunicarà a l'entitat decisora, qui comunicarà l'assumpte a l’Autoritat Responsable, la qual podrà sol·licitar la informació addicional que consideri oportuna de cara al seguiment i la comunicació a l'Autoritat de Control;
  3. Denunciar, si fos el cas, els fets a les autoritats públiques competents, al Servei Nacional de Coordinació Antifrau –SNCA-, per a la seva valoració i eventual comunicació a l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau;
  4. Iniciar una informació reservada per depurar responsabilitats o incoar un expedient disciplinari;
  5. Denunciar els fets, si escau, davant del Ministeri Fiscal, quan sigui procedent.

 

L'entitat afectada haurà d'avaluar la incidència del possible frau i la seva qualificació com a sistèmic o puntual i, en tot cas, retirar els projectes o la part dels projectes afectats pel frau i finançats o finançar pel MRR.”

 

L’Orde HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix les següents instruccions:

  1. Òrgans que han de signar les Declaracions d’Absència del Conflicte d’Interès.
  2. Revisió de la informació amb una eina informàtica de data mining d’anàlisi del risc del conflicte d’interès que l’Agència Estatal Tributària posa a disposició de totes les entitats que reben fons de finançament europeus Next Generation.
  3. Procediment a aplicar en el cas que s’identifiqui el risc de conflicte d’interès.
  4. Procediment a aplicar en el cas que no hi hagi dades en la base de dades de l’Agència Estatal Tributària.
  5. Assessorament en matèria de conflicte d’interès.
Data d'actualització
15 de novembre de 2023

Compartir