Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

TIPUS IMPOSITIUS

OBLIGATORIS: Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU): Impost sobre béns immobles (IBI) Impost sobre activitats econòmiques (IAE) –coeficients- Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) POTESTATIUS: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) Impost sobre l’increment del valor dels terrenys naturalesa urbana (IVTNU)