Saltar al contingut Saltar a la navegació Saltar a l'informació de contacte

Portal de transparència

Organigrama de l'ens

Estructura de l'organització interna i funcions genèriques de cada àmbit organitzatiu de l'Ajuntament.

L’organització municipal s’articula en dos nivells fortament interrelacionats: el nivell polític, dirigit per l’alcalde i format per l’equip de govern, i el nivell executiu o de gestió, dirigit per un equip directiu i format per una estructura tècnica, administrativa i operativa.

La direcció política, integrada per l’alcalde i els regidors electes de l'equip de govern, té un rol estratègic, decisor i impulsor sobre els recursos municipals, alhora que es constitueix com el vincle entre l’Ajuntament i la ciutadania.

D'altra banda, la direcció executiva s’estructura en 9 àmbits dirigits per caps de servei amb funcions de coordinació. El primer nivell organitzatiu són els Serveis des dels quals s’estableix l'assignació operativa de recursos, s’executen les resolucions dels òrgans de govern i s’implementen les polítiques municipals dirigint els serveis que es presten a la ciutadania i a la resta de l’organització. La línia de comandament dels serveis és l’encarregada de transformar els objectius polítics en actuacions concretes i de dirigir l’organització cap a la seva execució i consecució.

Si es vol ampliar la informació relativa a l’estructura i al funcionament dels òrgans polítics, es pot consultar el Títol Primer del Reglament orgànic municipal on es regula l’organització municipal disponible en l’apartat de normativa municipal de la seu electrònica.

Cal afegir els organismes autònoms i les empreses municipals com a àmbits prestadors de serveis al municipi que no formen part de l’estructura organitzativa, però que en depenen funcionalment.


Estructura política

Es defineixen quatre Àrees enteses com els grans àmbits d'actuació a nivell polític:

 1. Àrea de Presidència, Territori i Acció Climàtica
 2. Àrea de Serveis Personals i Acció Comunitària
 3. Àrea de Drets Socials
 4. Àrea de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació

Estructura executiva

El nivell executiu o de gestió es materialitza en una estructura organitzativa de caràcter tècnic, administratiu i operatiu dirigida per una línia de comandament.

Aquesta estructura és l’encarregada d’executar les polítiques municipals i de gestionar els recursos per prestar els serveis interns i externs per a l’assoliment dels objectius que es defineixen.

L'estructura executiva s’organitza en els següents nivells organitzatius:

 • Serveis
 • Seccions
 • Unitats

Tal i com s’ha explicat a la part introductòria, l’estructura executiva s’organitza sota el paraigües de 8 grans àmbits d’actuació que aglutinen els diferents serveis, seccions i unitats.

Els àmbits que integren les funcions pròpies dels llocs de treball reservats a personal d’habilitació estatal com són la Secretaria General, la Intervenció i la Tresoreria es troben sota la dependència directa de l’àmbit d’Alcaldia, igual que l'àmbit de Relacions Institucionals i del Gabinet d'Alcaldia, així com el Servei d’Assessoria Jurídica i Compliance, el Servei de Contractació i Compres i la Secretaria Tècnica de les Empreses Municipals. 

Els serveis es configuren com el nivell organitzatiu de direcció tècnica i administrativa en relació amb un determinat àmbit funcional. Des dels serveis es coordinen els nivells organitzatius inferiors que gestionen els recursos en l'àmbit operatiu i amb un major grau d’especialització. Així, en base a la dimensió i a la complexitat tècnica de les funcions assumides, es defineixen seccions i unitats.

Cal afegir la figura dels programes els quals es constitueixen com a àmbits d’actuació transversals definits a partir d'una línia estratègica. La finalitat dels programes és gestionar projectes estratègics que afecten el conjunt de l’organització, coordinar els recursos dels diferents àmbits implicats i centralitzar-ne la planificació, el seguiment i l'avaluació. Els programes transversals no tenen estructura formal i transcendeixen, per tant, qualsevol àmbit organitzatiu concret. La mateixa naturalesa transversal d’aquests programes requereix la integració d’equips multidisciplinaris que treballin des de la lògica de la cooperació i la coordinació.

A continuació es relacionen els diferents àmbits d’actuació que constitueixen l’estructura executiva de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i les seves atribucions funcionals.


 1. Presidència i Gabinet d'Alcaldia

Des de l’Alcaldia es desenvolupen, d'una banda, totes aquelles funcions que requereixen independència i que integren activitats d’assessorament, suport i fiscalització en relació amb la resta de l’organització i, de l'altra, totes aquelles activitats lligades al suport a la figura de l’alcalde.

L’Alcaldia integra els següents serveis i àmbits:

Gabinet d’Alcaldia: presta suport i assessorament directe a la figura de l’alcalde mitjançant la planificació i l'organització de les seves activitats.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici institucional
 • Responsable del Gabinet d’Alcaldia: Albert del Amor Parramon
 • Telèfon de contacte: 935719501

Secretaria General: dóna fe pública i presta l’assessorament legal preceptiu a la corporació.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici administratiu
 • Secretària general: Valentín Gómez Sánchez
 • Telèfon de contacte: 935635103

Intervenció: controla i fiscalitza la gestió econòmica, financera i pressupostària.

 • Ubicació: tercera planta de l’edifici administratiu
 • Interventora accidental: Begoña Ballvé Jerez
 • Telèfon de contacte: 935635111

Tresoreria: gestiona la recaptació municipal i controla i custodia els fons i valors de la corporació i dels instituts i empreses municipals.

 • Ubicació: tercera planta de l’edifici administratiu
 • Tresorer accidental: Jordi Lluch Targarona
 • Telèfon de contacte: 935635111

 1. Àmbit de Serveis Jurídics i Modernització Administrativa

Aquest àmbit està constituït pels serveis orientats a l’assessorament jurídic, a la contractació i les compres de béns i serveis i al suport en la gestió d’empreses i instituts municipals.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit la Begoña Ballvé Jerez.

L’Àmbit de Serveis Jurídics i Modernització Administrativa està integrat pels següents Serveis:

Servei d’Assessoria Jurídica i Compliance: assessora, representa i defensa legalment l’Ajuntament a més d’avaluar-ne els riscos legals. Així mateix, gestiona el patrimoni i l'arxiu municipal i presta suport a la figura del síndic personer.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei Jurídic: Begoña Ballvé Jerez.
 • Telèfon de contacte: 935635102

Servei de Contractació i Compres: gestiona tècnicament i administrativament els procediments de contractació i compres de béns i serveis de la corporació.

 • Ubicació: quarta planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Contractació i Compres: Josep Pérez Marín
 • Telèfon de contacte: 935635104

 1. Àmbit d’Economia i Serveis Generals 

Aquest àmbit aglutina tots aquells serveis orientats a garantir el funcionament intern de l’organització, l'atenció ciutadana i la seguretat pública al municipi. Es configura, també, com l'àmbit impulsor dels projectes estratègics per al conjunt de l’organització i des de la lògica de la innovació.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit el senyor Valentín Gómez Sánchez

L’Àmbit d’Economia i Serveis Generals està integrat pels següents Serveis:

Servei de Programació Econòmica i Pressupostària: assumeix la programació econòmica, elabora i fa el seguiment del pressupost municipal.

 • Ubicació: tercera planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Programació Econòmica i Pressupostària: Jordi Lluch Targarona
 • Telèfon de contacte: 935635111

Servei d'Organització, Persones i Innovació a l’Administració: gestiona tècnicament i administrativament el personal de la corporació, dissenya i implementa polítiques de desenvolupament de les persones, vetlla per la prevenció i la salut laboral i assumeix l’anàlisi i la millora de l’estructura organitzativa i de procediments. Així mateix, impulsa la transformació digital de l’organització gestionant el canvi, i tenint cura de la comunicació interna, tot des d’una lògica innovadora.

Des d’aquest Servei també es gestiona la relació amb la ciutadania des d’una perspectiva integral que engloba l’atenció presencial, l’assistència i l’atenció virtual.

 • Ubicació: quarta planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei d’Organització, Persones i Innovació a l’Administració: Valentín Gómez Sánchez
 • Telèfon de contacte: 935635109

Servei de Ciutat intel·ligent: desenvolupa i presta suport tècnic en relació als projectes transversals de ciutat. També s'encarrega del manteniment dels equips i programari informàtic i de comunicació de l’organització.

 • Ubicació: primera planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Ciutat Intel·ligent: Jordi Lluch Targarona
 • Telèfon de contacte: 935635110

Servei de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Convivència: dirigeix el conjunt d’actuacions necessàries per promoure i garantir la seguretat ciutadana i la convivència al municipi, així com aquelles actuacions relacionades amb l’ordenació i regulació de les activitats de la comunitat al municipi.

Finalment, des d'aquest Servei també s'assumeix la gestió del procediment sancionador.

 • Ubicació: Carrer de Miquel Martí i Pol, 1
 • Cap del Servei de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Convivència – Inspector en cap de la Policia: José Francisco Muñoz Conde
 • Telèfon de contacte: 935445096

Servei d'Atenció a la Ciutadania, Administració Digital i Qualitat de Serveis: gestiona les relacions administratives amb la ciutadania a través dels diferents canals establerts: Presencial a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, digital a través de la seu electrònica i altres canals no presencials com la videotrucada, l'atenció telefònica i d'altes canals existents.
També assumeix les competències en matèria d'avaluació i millora de la qualitat dels serveis municipals, a través de la implementació de les cartes de serveis i altres instruments d'avaluació.

 • Ubicació: Planta -1 de l'edifici Institucional
 • Cap del Servei d'Atenció a la Ciutadania, Administració Digital i Qualitat de Serveis: Jaume Mampel Juncosa.
 • Telèfon de contacte: 935719505

Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: quarta planta de l’edifici administratiu
 • Responsable: Clàudia Miranda Cerri
 • Telèfon de contacte: 935635109

 1. Àmbit de Planificació Territorial, Regeneració Urbana i Obres: 

Aquest Àmbit aglutina totes aquelles actuacions sobre el territori com són el planejament i la gestió urbanística, l’execució d’obres i la inspecció d’obres i activitats. Així mateix, assumeix les actuacions en matèria de promoció econòmica i planificació estratègica del municipi.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit la senyora Vanesa Carmona Pérez:

L’Àmbit de Planificació Territorial, Regeneració Urbana i Obres està integrat pels següents Serveis:


Servei de Territori: elabora l'ordenació urbanística i gestiona el planejament urbanístic que se'n deriva.  Paral·lelament, controla la concessió de llicències d'obres i activitats per actuar al territori i vetlla pel compliment de la legalitat. En aquest Servei també s'hi adcriu l'Oficina Local d'Habitatge.

 • Ubicació: sisena planta de l'edifici administratiu
 • Cap del Servei de Territori: Vanesa Carmona Pérez
 • Telèfon de contacte: 935635115


Servei de Regeneració Urbana i Projectes Urbans: Dirigeix i controla els projectes i les obres d'urbanització i edificació del municipi i planifica i coordina l'activitat inspectora.

 • Ubicació: sisena planta de l'edifici administratiu
 • Cap del Servei de Regeneració Urbana i Projectes Urbans: vacant

Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: sisena planta de l’edifici administratiu
 • Responsable: Isabel Garcia Noguera
 • Telèfon de contacte: 935635118


 1. Àmbit de Serveis Urbans, Justícia Ambiental i Paisatge Urbà: 

Aquest Àmbit aglutina totes aquelles actuacions sobre el territori com són l’ordenació i el manteniment del paisatge urbà, de la via pública i dels equipaments, la gestió de residus i el servei de neteja així com la sostenibilitat i l'eficiència energètica i el foment de la consciència ambiental.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit el senyor Hugo Roldán Villén

L’Àmbit de Serveis Urbans, Justícia Ambiental i Paisatge Urbà està integrat pels següents Serveis:


Servei d'Espai Públic i Qualitat Urbana: té com a principal objectiu el manteniment de les infraestructures de la via pública i dels equipaments municipals així com la neteja i la gestió dels residus urbans. 

 • Ubicació: setena planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei d'Espai Públic i Qualitat Urbana: Hugo Roldán Villén 
 • Telèfon de contacte: 935635116


Servei d'Ecologia Urbana, Mobilitat i Salut Ambiental: centra la seva activitat en les qüestions vinculades amb la biodiversitat urbana, la gestió dels espais verds i l'educació ambiental. Així mateix, des del Servei es gestiona la mobilitat i la vigilància de la qualitat ambiental.

 • Ubicació: setena planta de l'edifici administratiu
 • Cap del Servei d'Ecologia Urbana, Mobilitat i Salut Ambiental: Josep Maria Mompin Valeri
 • Telèfon de contacte: 935635116

Servei de Transició Energètica, Gestió de l'Aigua i Sostenibilitat: centra la seva activitat en la gestió del cicle de l'aigua i en la implementació de nous sistemes de clima i il·luminació i la conversió dels existents tot considerant noves formes d'energia disponibles per a la transformació de la ciutat. Així mateix, des del Servei es gestiona l'Oficina de Rehabilitació Energètica.

 • Ubicació: setena planta de l'edifici administratiu
 • Cap del Servei de Transició Energètica, Gestió de l'Aigua i Sostenibilitat: vacant
 • Telèfon de contacte: 935635116

Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: sisena planta de l’edifici administratiu
 • Responsable: Hugo Roldán Villén
 • Telèfon de contacte: 935635118

 1. Àmbit de Serveis Personals i Acció Cívica: 

Aquest Àmbit aglutina totes aquelles actuacions orientades a la millora del benestar de la població del municipi mitjançant activitats de promoció i difusió.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit el senyor Antonio Martínez Martínez

L’Àmbit de Serveis Personals i Acció Cívica està integrat pels següents Serveis:


Servei d’Acció Cívica i Serveis a la Comunitat: gestiona i dinamitza els projectes, els programes i les accions dels àmbits d’esports, cultura, joventut, gent gran, educació, igualtat, civisme i convivència.

 • Ubicació: vuitena planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei d’Acció Cívica i Serveis a la Comunitat: Antonio Martínez Martínez
 • Telèfon de contacte: 935635118

Servei d'Educació: les competències en matèria d'educació es gestionen des de l'Institut Municipal d'Educació. 


Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: vuitena planta de l’edifici administratiu
 • Responsable: Antonio Martínez Martínez
 • Telèfon de contacte: 935635118

 1. Àmbit de Drets Socials: 

Aquest Àmbit aglutina totes aquelles actuacions orientades a la prevenció i el suport a la població en situació de dèficit personal o col·lectiu. Des de l’Àmbit de Drets Socials s’impulsa i es gestiona el Programa d’Infància i Drets Socials així com el Programa d’Actuació contra l’Exclusió Social i la Pobresa Energètica. Finalment, des d’aquest àmbit s’aborden les polítiques de gènere i d’atenció a la diversitat.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit la senyora Maria Dolores Gallego Hernández

L’Àmbit de Drets Socials està integrat pels següents Serveis:

Servei de Drets Socials: gestiona l’atenció i intervenció en relació amb la ciutadania en situació de risc i necessitat social o econòmica. Igualment, dissenya i desenvolupa projectes de protecció i promoció de la salut pública.

 • Ubicació: novena planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Drets Socials: Maria Dolores Gallego Hernández
 • Telèfon de contacte: 935635117


Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: novena planta de l’edifici administratiu
 • Responsable: Maria Dolores Gallego Hernández
 • Telèfon de contacte: 935635117

 1. Àmbit de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació: 

Aquest Àmbit aglutina totes aquelles actuacions relatives al desenvolupament econòmic de la ciutat i la gestió de les aliances amb el teixit empresarial per tal de fer possible la innovació a la ciutat. Així mateix, inclou la promoció de la ciutat i del seu patrimoni històric i cultural. Finalment, des d'aquest àmbit es promou la participació de la ciutadania en els afers municpals.

Assumeix les funcions de coordinació de l’Àmbit la senyora Anna Maria Gómez Jiménez

L’Àmbit de Govern Obert, Desenvolupament Econòmic i Innovació està integrat pels següents Serveis:

Servei de Desenvolupament Econòmic i Innovació: gestiona les polítiques municipals adreçades a la millora i desenvolupament econòmic de la ciutat i al l'ocupabilitat. També gestiona i defensa els interessos municipals en els diferents ens supramunicipals en què participa l'Ajuntament per al desenvolupament del territori. Finalment, esdissenya i gestiona els projectes i iniciatives en que l’Ajuntament participa a nivell internacional per a la millora dels serveis a la ciutadania.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici institucional
 • Cap del Servei de Desenvolupament Econòmic i Innovació: Anna Maria Gómez Jiménez
 • Telèfon de contacte: 935635105

Servei de Govern Obert i Promoció de la Ciutat: Des d'aquest servei es gestiona i promou la comunicació permanent, bidireccional i transparent amb la ciutadania. Així mateix, s'assumeix la promoció de la ciutat i del turisme i incorpora el Centre d'Estudis Molletans, el Centre d'Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura i l’Arxiu Històric.

 • Ubicació: tercera planta de l’edifici administratiu
 • Cap del Servei de Govern Obert i Promoció de la Ciutat: vacant
 • Telèfon de contacte: 935635105

Àrea de Suport a la Gestió: dóna suport al conjunt de serveis que integren l'Àmbit des del punt de vista de gestió i tramitació administrativa.

 • Ubicació: segona planta de l’edifici institucional
 • Responsable: Ana Maria Gómez Jiménez
 • Telèfon de contacte: 935635105

  Organismes Autònoms i Empreses Municipals

  Els serveis municipals també es presten des dels organismes autònoms i les empreses municipals que depenen funcionalment de l’estructura orgànica de l’Ajuntament. 

  A l'apartat corresponent del Portal de Transparència es descriuen els ens instrumentals.

  Data d'actualització
  24 de novembre de 2023
  Normativa
  • Llei 19/2014 Article 9. Apartat 1. Punt a.
  • Llei 19/2014 Article 9. Apartat 1. Punt b.
  • Decret 8/2021 Article 16.
  Font d'informació
  Propi ens
  Freqüència d'actualització
  Continuada

  Compartir